ERGO

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

        Dla zainteresowanych produktami ubezpieczeniowymi
Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGO Pro sp. z o.o. („ERGO Pro”), z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, (00-609 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane do zapewnienia optymalnej obsługi poszukującego ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem ERGO Pro sp. z o.o. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024807 lub Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024812 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mają charakter poufny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom poza wskazanym powyżej zakładem ubezpieczeń w celu wykonywania umowy.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w ERGO Pro prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@ergopro.pl
        Dla zainteresowanych współpracą
Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGO Pro sp. z o.o. („ERGO Pro”), z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, (00-609 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia obsługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przechowywane przez czas trwania umowy oraz okresy wskazane w przepisach o archiwizacji i dochodzeniu roszczeń.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w ERGO Pro prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@ergopro.pl


Tu nas znajdziesz:
ERGOERGO HESTIA