ERGO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGO Pro sp. z o.o. („ERGO Pro”), z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, (00-609 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane do zapewnienia optymalnej obsługi poszukującego ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem ERGO Pro sp. z o.o. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024807 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mają charakter poufny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom poza wskazanym powyżej zakładem ubezpieczeń w celu wykonywania umowy.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w ERGO Pro prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@ergopro.plTu nas znajdziesz:
ERGOERGO HESTIA